Home

Financiële begroting

Stand reserves per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

Algemene reserve

8.877

15.777

14.342

14.277

17.051

16.699

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

3.565

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

4.113

-896

110

2.775

-353

-876

Overige bestemmingsreserve

Omgevingsgerichte uitgaven &
bovenplanse verevening

888

888

888

888

888

888

Overlopende posten

867

164

184

204

224

244

Deelfonds sociaal domein

100

0

0

0

0

0

Risico grondexploitaties

21

0

0

0

0

0

Frictiekosten organisatie

94

0

0

0

0

0

Duurzaamheid

460

135

135

135

135

135

Vastgoed en accommodaties

0

378

378

378

378

378

Bestaanszekerheid

0

0

0

0

0

0

Beweegvriendelijke leefomgeving

0

275

275

275

275

275

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Gemeentehuis

112

3.325

3.325

3.325

3.325

3.269

Heractivering riolering

592

480

368

256

198

190

Afbouw verplichting sport /dorpshuizen

4

0

0

0

0

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016

551

526

502

477

452

428

Onderdreef Buren

296

278

260

243

225

207

Chalets opvang Oekraïne

900

0

0

0

0

0

Totaal reserves

21.440

21.330

20.767

23.232

22.798

21.837

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

2.156

2.189

2.221

2.254

2.286

2.319

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties:

- Bedrijventerrein Buren III

16

0

0

0

0

0

- Scharenburg Zoelen

123

123

123

123

123

123

- Hooghendijck Beusichem

39

29

29

29

29

29

- Teisterbant Kerk-Avezaath

56

56

56

56

56

56

Door derden beklemde middelen

Begraafplaatsen

- Afkoopsommen onderhoud

42

15

10

8

7

3

- Afkoopsommen grafrechten

76

85

93

101

109

117

Riolering

- Onderhoud rioolgemalen

1.242

222

101

244

347

470

- Vervanging riolering

1.896

1.535

1.212

927

758

628

- Gemeentelijke rioleringsplan

1.712

1.620

1.392

1.367

1.505

1.662

- Maatregelplan neerslagbestendigheid

3.093

2.824

2.951

3.022

3.148

3.192

Goedkope woningbouw

221

221

221

221

221

221

Egalisatie onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.710

1.481

1.546

1.610

1.675

1.740

Wegen

4.143

4.137

3.848

3.001

1.671

3.361

Civiele kunstwerken

153

103

139

186

98

55

Baggeren watergangen

472

643

815

806

977

664

Achterstallig onderhoud groen

382

282

182

0

0

0

Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair

80

0

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

17.611

15.565

14.939

13.955

13.010

14.640

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08