Programmaplan

2. Fysieke leefomgeving

2. Fysieke leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, zoals verkeer, milieu, duurzaamheid en afval.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Een schone, hele, veilige en toekomstbestendige leefomgeving, waar het prettig leven is.

Ontwikkelingen

Duurzaamheid
De urgentie van de klimaatverandering is voelbaar en zichtbaar. Door toenemende klimaatverandering zijn er vaker extremere weersomstandigheden. Soms zijn de sloten zo drooggevallen dat er een beregeningsverbod nodig is. Op andere momenten is juist sprake van wateroverlast. We moeten anders omgaan met onze waterhuishouding (o.a. regenwater opvangen) en hittestress tegen gaan. Dat pakken we op binnen de Regionale en Lokale Adaptatie Strategie en bijbehorende uitvoerings-plannen. Ook is er vanuit klimaat- en energieafhankelijkheid alle reden om over te schakelen op duurzamer energieverbruik. Bijvoorbeeld bij koken, verwarmen en rijden. Daarvoor is een Burens warmteplan ontwikkeld, dat nu geactualiseerd wordt aan de vragen en mogelijkheden van nu. Vanuit de doelstelling ‘iedereen doet mee’ krijgt ook energiearmoede aandacht. Een onderdeel daarvan is ook de gerichte aanpak van besparen en isoleren met kleine maatregelen.
Aan de opwek van duurzame energie wordt ook gewerkt. Er zijn daarvoor al verschillende zon-initiatieven in gang gezet. De ontwikkeling van zon op dak en kleine windmolens wordt verder opgepakt.
Vanaf 2024 krijgt ook circulaire economie in ons beleid beter vorm. Dit als de startnotitie circulaire economie en het daarop volgende uitvoeringsplan zijn vastgesteld. De grondstoffen op onze planeet raken op en we kunnen er dus maar beter zuinig mee om gaan.

Aanvullende personele inzet en Rijksmiddelen duurzaamheid
Voor de uitvoering van de klimaatopgave, en dan vooral de warmtetransitie, heeft het Rijk specifieke middelen voor de komende drie jaar beschikbaar gesteld. Deze zijn bestemd voor personele inzet en toegezegd tot 2030. Daarmee is de noodzakelijke aanvullende personele inzet voor met name de warmteopgave grotendeels qua financiële dekking te ondervangen in de komende jaren. Het gaat dan om inzet voor informatie en voorlichting, het begeleiden van nieuwe inwonersinitiatieven en de projectbegeleiding van concrete warmteprojecten.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
In 2022 is het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) inclusief uitvoeringsprogramma's door de raad vastgesteld. De komende jaren werken we de uitvoeringsprogramma's uit. Verder zorgen we voor een structurele oplossing voor het verkeersknelpunt Vogelenzangseweg in Lienden.

Lasten & baten

schaal x €1.000

15.935

20,5 %

8.294

10,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08