Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Wij hebben een groot deel van ons vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Denk bij kapitaalgoederen aan gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze goederen is een kerntaak van de gemeente. Dit is een belangrijke taak voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. We hebben het onderhoud van kapitaalgoederen vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf gaan wij in op het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud, de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.

Beleid(skaders)

Het beleidskader is vastgelegd in:

  • Integraal overzicht beheerplannen openbare ruimte 2020-2025;
  • Beleidsplan Begraafplaatsen 2020-2030;
  • Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2025 en;
  • Beleidsplan Groen 2020-2025.
  • Uitwerkingskader vastgoed en accommodaties.

Eind 2020 zijn de integrale beheerplannen openbare ruimte bijgewerkt. De beheerplannen zijn gericht op een effectieve inzet van onze middelen. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en hoe en wanneer we het onderhoud uitvoeren. In 2022 is het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) met bijbehorend uitvoeringsplan vastgesteld. In 2023 is aan de hand van het uitwerkingskader vastgoed en accommodaties richting gegeven aan de bezuinigingsopgave ten aanzien van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De uitvoering daarvan vindt plaats in de periode tot 2026.

In onderstaande tabel zijn de beheerplannen opgenomen.

Kapitaalgoed

Jaar van ingang

Jaar tot en met

loop-
tijd

Vastgesteld door Raad

Actueel

Achterstallig onderhoud

Via voorziening of exploitatie

Wegen 

2020

2025

5

19-5-2020

Ja

Nee

Voorziening

Civieltechnische kunstwerken

2020

2025

5

19-5-2020

Ja

Nee

Exploitatie

Water en riolering

2020

2025

5

19-5-2020

Ja

Nee

Voorziening

Groen

2020

2025

5

19-5-2020

Ja

Nee

Exploitatie

Gebouwen

2021

2035

5

26-1-2021

Ja

Nee

Voorziening 

Verlichting

2020

2025

5

19-5-2020

Ja

Nee

Exploitatie

Speelgelegenheden (geen beheerplan beschikbaar)

Nee

Nee

Exploitatie

Ontwikkelingen/ risico's
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ondanks de prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt en veranderende klimatologische omstandigheden is het gelukt om het beheer en onderhoud op peil te houden.

De vele door externe partijen uitgevoerde werken met betrekking tot kabels en leidingen hebben het afgelopen jaar veel tijd en aandacht gevraagd. Een nieuw verglazingsproject (KPN) dient zich alweer aan voor 2024. Het voorkomen van overlast, gevaarzetting en het behoud van de bestaande kwaliteit van de openbare ruimte heeft daarbij onze speciale aandacht.

De krapte op de arbeidsmarkt werkt ook door naar de AVRI. Men heeft steeds meer moeite om (als gevolg van uitstroom) te beschikken over voldoende capaciteit. Dit leidt ertoe, dat niet altijd (tijdig) voldaan kan worden aan het afgesproken beeldkwaliteitsniveau. Het risico bestaat dat we als gevolg daarvan te maken krijgen met hogere kosten.  We zijn en blijven hierover in gesprek met de AVRI.

We hebben kunnen ervaren dat het van groot belang is om het onderhoud in de openbare ruimte nog beter en tijdiger met elkaar af te stemmen. Door verschillende partijen worden er werkzaamheden uitgevoerd en ontstaan er omleidingen die in combinatie met slechte weersomstandigheden zorgen voor overlast en schade.

In 2024 worden de beheerplannen herzien. Op basis van wettelijke kaders, de ervaringen in de afgelopen beheerperiode, bestaande en nieuwe ontwikkelingen gaan wij met uw raad het gesprek aan over de manier waarop de komende jaren invulling kan worden gegeven aan het beheer van de openbare ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08