Paragrafen

Financiering

Inleiding
Het doel van deze paragraaf is de raad te informeren over het financieringsbeleid (Treasury) en de daarmee samenhangende financiële risico’s.

Het gemeentelijke financieringsbeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is gebaseerd op de wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat een gemeente voorzichtig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s. Hiervoor gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm op langlopende leningen.

Decentrale overheden zijn verplicht om deel te nemen aan het Schatkistbankieren. Dit houdt in dat we verplicht zijn om de overschotten van de bankrekeningen onder te brengen bij het Rijk. Deze verplichting geldt vanaf een drempelbedrag.

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren was de rente laag. Medio 2022 besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven voor het eerst sinds lange te verhogen. Op 2 augustus 2023 heeft de ECB de rentetarieven wederom verhoogd. De ECB ziet de rest van het jaar af van het verhogen van de rente. De verwachting is dat in maart 2024 de rente gaat dalen.

Op korte en middellange termijn ondervinden wij hier nog weinig hinder van. We verwachten voor de komende jaren een financieringsoverschot. Dat betekent dat we ons voorlopig nog niet op de kapitaalmarkt gaan begeven.

In 2024 hanteren we de volgende rentetarieven

  • Rente investeringen 0,25%
  • Rente grondexploitaties 0,25%

Risico’s
Het verloop van de rente is onzekerheid. Een hogere rente op een mogelijk nieuwe lening leidt tot hogere exploitatielasten. We houden ons aan de wettelijke normering voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm en houden onze meerjarige financieringsbehoefte actueel.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08