Home

Algemeen

Aan de gemeenteraad,

Op 22 november 2023 kan de kiezer weer stemmen op een landelijke vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Dan wordt duidelijk welke koers de landelijke overheid gaat varen en of wij als gemeente ons beleid moeten bijsturen. Nu al is duidelijk dat de overheid meer geld gaat uitgeven om de koopkracht van Nederlanders te garanderen. Het economisch klimaat blijft ook het komende jaar nog een onzekere factor. We zien dat bestaanszekerheid voor alle inwoners een belangrijk politiek thema is.

De gemeentelijke financiën staan onder druk. Dat geldt voor alle gemeenten in Nederland en ook voor Buren. Met ingang van 2026 krimpt het gemeentefonds fors. De VNG adviseert om reëel te ramen en eventuele tekorten die daardoor ontstaan zichtbaar te maken. Reden te meer om een consistent financieel beleid te voeren.

Begin juli 2023 heeft u een beleidsarme kadernota ontvangen, waarin we hebben aangegeven dat we stil moeten staan om vooruit te komen. Ons werk komt steeds frequenter onder druk te staan. De afgelopen periode hebben we de knelpunten van onze organisatie in beeld gebracht. Het college heeft de organisatie daarbij het kader meegegeven dat personele uitbreidingen mogelijk zijn, mits ze geen structureel karakter hebben.

Personeel en organisatie
Op 29 augustus 2023 hebben wij u in een beeldvormende raad geïnformeerd over de organisatieontwikkeling. Wij zien als gemeente steeds meer (complexe) taken op ons afkomen met nieuwe en/of veranderende wetgeving. Daarnaast zien we een arbeidsmarkt die krap is.

We gaan in 2024 en 2025 aan de slag met de volgende thema’s:

  1. We brengen de basis op orde;
  2. We verlagen de werkdruk van onze medewerkers;
  3. We werken aan ontwikkeling.

Meer achtergrondinformatie leest u in de paragraaf organisatie.

Stelpost nieuwe lasten
Op basis van een inventarisatie hebben wij besloten om te werken met een budget voor 2024 tot en met 2027 en een bandbreedte van maximaal € 500.000. Dit budget is bedoeld voor het oplossen van knelpunten in het regulier werk en zaken die verband houden met de realisatie van de ambities uit het uitvoeringsprogramma. In de raadsvergadering van 19 december 2023 ontvangt u van ons een plan voor de inzet van dit budget.

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord
Het afgelopen begrotingsjaar heeft het college, naast de uitvoering van reguliere werkzaamheden (waaronder de wettelijke taken), hard gewerkt aan de realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord. Op het gebied van duurzaamheid hebben we vele verzoeken van lokale en innovatie projecten gehonoreerd. Dat betekent dat de Burense bijdrage voor het RES bod nu al is belegd met projecten die in procedure dan wel in uitvoering zijn.

Een belangrijke mijlpaal is de verkoop van het gemeentehuis. Op termijn wordt het huidige gebouw getransformeerd naar 75 sociale huurwoningen. Wij gaan de komende drie jaar een compact, toekomstbestendig en duurzaam gebouw voor onze medewerkers, inwoners en raadsleden realiseren.

Met uw raad hebben we goede startgesprekken gehad over het accommodatiebeleid. Dit heeft geleid tot een uitwerkingskader vastgoed en accommodaties. Samen met dorpsverenigingen en andere instanties gaan we dit beleid nu verder uitvoeren. In de loop van het proces informeren wij u regelmatig over de voortgang.

Een gezonde leefstijl stimuleren is een belangrijk speerpunt van het college. De startnotitie en keuzenotitie sport- en gezondheidsbeleid zijn een belangrijke opmaat naar het integraal sport- en gezondheidsbeleid. Daarnaast zijn we gestart met rondetafelgesprekken die de basis vormen voor een startnotitie cultuurbeleid. Beide thema’s krijgen in 2024 een belangrijk vervolg.

De Toekomstoriëntatie krijgt een herstart. Eind 2020 zijn we – onder begeleiding van Berenschot – gestart met de toekomstoriëntatie. Die heeft vanuit de vraag “wat voor gemeente willen wij zijn” nader vorm en inhoud gekregen. Het toekomstprofiel leeft echter onvoldoende bij de raad en de organisatie. Daarom gaan wij met elkaar een nieuw en uitvoerbaar Toekomstprofiel 2.0 formuleren. Dat doen wij met raad, college, organisatie en inwoners. Daarbij zoeken we nauw aansluiting met het participatiebeleid wat in 2024 wordt opgesteld en ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Een belangrijke maatschappelijke opgave is het realiseren van 1.700 woningen in onze gemeente. De gemeentelijke organisatie is met ontwikkelaars en woningbouw coöperaties hard aan de slag om het woningbouwprogramma van onze gemeente uit te voeren. Na een periode van zaaien volgt het oogsten. Er zijn diverse bouwprojecten in voorbereiding. We hopen in 2024 de eerste projecten aan onze inwoners te presenteren.

In 2024 vieren wij feest met onze inwoners. Onze gemeente Buren bestaat 25 jaar. We willen dit feestelijke moment koppelen aan het initiatievenfestival. Om de viering van het jubileum mogelijk te maken, reserveren wij € 25.000 (symbolisch € 1.000 per jubileum jaar) in de begroting.
Graag willen wij ook kinderen actief betrekken bij de lokale democratie. In september 2024 gaan wij een kinderburgermeester voor onze gemeente benoemen.

Samen
Samen voor het Buren van morgen. Dat is samen doen. We hebben u en de inwoners hard nodig om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Voor een toekomstbestendig Buren met vitale, krachtige en leefbare kernen en een modern bestuur.

College van Burgemeester en Wethouders,

Maurik, 2023

N. Bex               H.M. Ostendorp
de secretaris            de burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08