Home

Financiële begroting

Taakvelden
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

881

990

540

175

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.560

331

742

67

67

67

3.4 Economische promotie

321

353

385

392

392

392

8.1 Ruimtelijke Ordening

349

125

125

125

125

125

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

1.754

8.3 Wonen en bouwen

1.497

1.224

1.853

1.853

1.853

1.853

Totaal baten

6.362

3.023

3.645

2.612

2.437

2.437

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

635

1.027

130

129

76

25

2.1 Verkeer en vervoer

372

273

378

378

378

378

2.2 Parkeren

1

1

1

1

1

2.5 Openbaar vervoer

16

16

16

16

16

16

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

62

25

25

25

25

25

7.2 Riolering

5.735

3.131

3.418

3.271

3.291

3.373

7.3 Afval

3.055

3.399

3.579

3.579

3.579

3.579

7.4 Milieu(beheer)

201

477

481

486

486

486

7.5 Begraafplaatsen

449

421

395

386

386

388

Totaal baten

10.525

8.770

8.423

8.271

8.238

8.271

3. Sociaal domein miv 2023

0.10 Mutaties reserves programma 03

273

330

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.232

5.988

2.408

397

370

288

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

4

4

6.3 Inkomensregelingen

4.437

4.176

4.366

4.366

4.366

4.366

6.4 WSW en beschut werk

45

45

45

45

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3

15

131

131

131

131

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

19

7.1 Volksgezondheid

38

241

209

209

148

Totaal baten

11.002

10.750

7.163

5.152

5.064

4.830

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

216

379

25

25

25

25

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

334

156

158

151

151

151

4.2 Onderwijshuisvesting

65

100

78

78

78

78

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

844

647

690

590

590

590

5.1 Sportbeleid en activering

101

195

171

171

161

5.2 Sportaccommodaties

94

141

157

168

185

185

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

42

16

18

18

18

18

5.4 Musea

1

2

2

2

2

2

5.5 Cultureel erfgoed

83

84

84

84

84

84

5.6 Media

14

35

35

35

35

35

Totaal baten

1.794

1.755

1.418

1.322

1.329

1.168

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

500

92

92

92

92

92

0.2 Burgerzaken

373

259

474

473

569

607

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

3

20

20

20

20

20

1.2 Openbare orde en veiligheid

131

28

59

59

59

59

Totaal baten

1.007

399

645

644

740

778

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

70

1.538

55

0.4 Overhead

955

1.052

1.146

1.091

1.041

946

0.5 Treasury

67

60

60

60

60

60

0.61 OZB Woningen

5.457

5.543

5.886

6.004

6.004

6.004

0.62 OZB niet-woningen

2.306

2.189

2.340

2.386

2.386

2.386

0.64 Belastingen overig

168

144

124

104

84

64

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

42.746

43.210

47.123

47.875

43.957

43.304

Totaal baten

51.769

53.736

56.679

57.520

53.532

52.819

Totaal baten

82.459

78.433

77.973

75.521

71.340

70.303

Lasten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

-802

-20

-20

-20

-20

-20

3.1 Economische ontwikkeling

-234

-168

-164

-163

-163

-163

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.420

-327

-713

-18

-18

-18

3.4 Economische promotie

-167

-141

-155

-155

-155

-155

8.1 Ruimtelijke Ordening

-996

-1.823

-1.622

-1.271

-1.096

-1.096

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

-1.569

-38

-44

-44

-44

-44

8.3 Wonen en bouwen

-3.315

-3.143

-3.375

-3.333

-3.247

-3.247

Totaal lasten

-8.503

-5.660

-6.093

-5.004

-4.743

-4.743

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

-460

-500

2.1 Verkeer en vervoer

-4.750

-5.287

-5.448

-5.363

-5.508

-5.551

2.2 Parkeren

-24

-5

-6

-6

-6

-6

2.5 Openbaar vervoer

-10

-2

-2

-2

-2

-2

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

-2.229

-2.144

-2.412

-2.412

-2.412

-2.412

7.2 Riolering

-5.531

-2.877

-2.953

-2.806

-2.825

-2.907

7.3 Afval

-2.651

-2.874

-3.215

-3.215

-3.215

-3.215

7.4 Milieu(beheer)

-684

-2.284

-1.355

-1.359

-1.359

-1.359

7.5 Begraafplaatsen

-481

-534

-545

-541

-538

-539

Totaal lasten

-16.820

-16.507

-15.936

-15.704

-15.865

-15.991

3. Sociaal domein miv 2023

0.10 Mutaties reserves programma 03

-1.101

-165

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-6.721

-8.019

-3.899

-2.161

-2.125

-2.026

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-418

-517

-1.185

-1.149

-1.148

-1.144

6.3 Inkomensregelingen

-5.522

-5.126

-5.244

-5.170

-5.165

-5.165

6.4 WSW en beschut werk

-2.018

-1.952

-2.116

-2.038

-2.037

-2.037

6.5 Arbeidsparticipatie

-511

-449

-540

-523

-522

-522

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-962

-1.294

-1.163

-1.157

-1.157

-1.157

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-1.765

-1.630

-1.997

-1.983

-1.983

-1.983

6.71b Begeleiding (WMO)

-1.323

-1.316

-1.316

-1.316

6.71c Dagbesteding (WMO)

-616

-604

-603

-603

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO

-29

-120

-112

-112

-112

6.72a Jeugdhulp begeleiding

-1.813

-1.754

-1.754

-1.754

6.72b Jeugdhulp behandeling

-188

-176

-176

-176

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

-1.484

-1.311

-1.310

-1.310

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

-148

-117

-679

-619

-619

-619

6.73a Pleegzorg

-1.443

-1.439

-1.439

-1.439

6.73b Gezinsgericht

-201

-198

-198

-198

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

-203

-200

-199

-199

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl

-1.610

-1.607

-1.607

-1.607

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-248

-245

-245

-245

6.74c Gesloten plaatsing

-153

-153

-153

-153

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-61

-59

-59

-59

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

-13

-8

-38

-37

-37

-37

6.82a Jeugdbescherming

-460

-483

-511

-509

-509

-509

6.82b Jeugdreclassering

-23

-11

-29

-28

-28

-28

7.1 Volksgezondheid

-1.413

-1.606

-1.716

-1.711

-1.650

-1.502

Totaal lasten

-21.104

-21.377

-28.580

-26.259

-26.151

-25.900

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

-30

-212

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

-820

-588

-825

-710

-660

-326

4.2 Onderwijshuisvesting

-987

-1.109

-1.147

-1.047

-1.235

-1.237

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.606

-1.823

-2.013

-1.927

-1.927

-1.927

5.1 Sportbeleid en activering

-113

-198

-215

-213

-202

-42

5.2 Sportaccommodaties

-320

-515

-462

-464

-468

-468

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

-52

-28

-33

-32

-32

-32

5.4 Musea

-22

-33

-23

-23

-23

-23

5.5 Cultureel erfgoed

-260

-431

-191

-156

-156

-156

5.6 Media

-338

-347

-416

-416

-415

-415

Totaal lasten

-4.548

-5.284

-5.325

-4.988

-5.118

-4.626

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

-1.769

-1.754

-2.067

-2.052

-2.052

-2.052

0.2 Burgerzaken

-644

-588

-751

-653

-779

-807

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-2.337

-2.325

-2.663

-2.663

-2.663

-2.663

1.2 Openbare orde en veiligheid

-554

-603

-597

-597

-597

-597

Totaal lasten

-5.304

-5.270

-6.078

-5.965

-6.091

-6.119

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

-87

-935

0.4 Overhead

-10.578

-12.681

-13.286

-12.558

-11.792

-11.947

0.5 Treasury

-17

56

86

92

117

132

0.61 OZB Woningen

-460

-460

-476

-484

-484

-484

0.62 OZB niet-woningen

-74

-115

-70

-70

-70

-70

0.64 Belastingen overig

-116

-162

-118

-115

-115

-115

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

-8

-204

-133

55

-187

-123

0.8 Overige baten en lasten

-578

-34

-1.857

-1.746

-1.192

-1.192

Totaal lasten

-11.918

-14.535

-15.854

-14.826

-13.723

-13.799

Totaal lasten

-68.197

-68.633

-77.866

-72.746

-71.691

-71.178

Totaal raming baten en lasten

4.112

-2.278

110

2.775

-353

-876

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08