Home

Financiële begroting

ACTIVA

Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

PASSIVA

Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(bedragen x € 1.000)

1-01-23

1-01-24

31-12-24

31-12-25

31-12-26

31-12-27

1-01-23

1-01-24

31-12-24

31-12-25

31-12-26

31-12-27

Activa

Passiva

1. Vaste activa

2. Vaste passiva

1.1 Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

2.1 Eigen vermogen:

1.2 Materiële vaste activa

35.685

31.076

33.643

40.691

51.666

51.069

2.1a Algemene reserves

12.442

15.777

14.342

14.277

17.051

16.699

1.3 Financiële vaste activa

2.1b Bestemmingsreserves

4.885

6.449

6.314

6.180

6.099

6.014

1.3a Kapitaalverstrekkingen

96

96

96

96

96

96

2.1c Nog te bestemmen resultaat

4.112

-896

110

2.775

-353

-876

1.3b Verstrekte leningen

0

0

0

0

0

0

1.3c Overige langlopende geldleningen

25

25

25

25

25

25

2.2 Vreemd vermogen:

1.3d Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

2.2a Voorzieningen

17.612

15.565

14.939

13.956

13.010

14.640

1.3e Uitzettingen Nederlands schuldpapier > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

2.2b Vaste schulden > 1 jaar

15.631

13.031

10.431

8.631

6.831

5.331

1.3f Overige uitzettingen > 1 jaar

69

69

69

69

69

69

Totaal vaste activa

35.875

31.266

33.833

40.881

51.856

51.259

Totaal vaste passiva

54.682

49.926

46.136

45.819

42.638

41.808

3. Vlottende activa

Vlottende passiva

3.1 Voorraden

4.1 Netto vlottende schuld < 1 jaar

5.049

5.500

5.500

5.500

8.718

8.951

Bouwgronden in exploitatie

1.857

903

0

0

0

0

4.2 Overlopende passiva

6.313

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige voorraden

484

0

0

0

0

0

3.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar / vorderingen

22.360

23.757

18.303

10.938

0

0

3.3 Liquide middelen

454

0

0

0

0

0

3.4 Overlopende activa

5.014

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Totaal vlottende activa

30.169

30.160

23.803

16.438

5.500

5.500

Totaal vlottende passiva

11.362

11.500

11.500

11.500

14.718

14.951

TOTAAL-GENERAAL

66.044

61.426

57.636

57.319

57.356

56.759

TOTAAL-GENERAAL

66.044

61.426

57.636

57.319

57.356

56.759

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08