Home

Financiële begroting

  1. We begroten reëel. Dat wil zeggen volledig, realistisch en in het juiste jaar.
  2. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
  3. De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2023.
  4. De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de inflatie in de jaren na 2024.
  5. De inflatie is gebaseerd op de BBP-index (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire 2023 tenzij anders is bepaald.

Uitgangspunten

Gebaseerd op

Waardes

Aantal inwoners

1-1-2024

27.805

Aantal woonruimten

1-1-2024

11.143

Stelpost onvoorzien

nihil

Personeelslasten

- Vastgestelde formatie

1-jun-23

- Salarisstijging

inschatting

5%

- Pensioenpremie

inschatting

- Inschaling

werkelijke inschaling

Prijsinflatie

Uitgaven

- Algemeen

bbp-index

3,0%

- Wegen

gww-index

7,1%

- Inkopen Jeugdwet en WMO

OVA

4,9%

- ICT

inschatting

3,5%

Inkomsten

- Belastingopbrengsten OZB

bbp-index

3,0%

- Hondenbelasting

€ 124.000¹

- Verblijfsbelasting

n.n.b.²

- Afvalstoffenheffing

100% kostendekkend

- Rioolheffing

100% kostendekkend

- Overige heffingen

bbp-index

3,0%

- Tarieven

bbp-index

3,0%

Rekenrente

- Investeringen

BBV

0,25%

- Grondexploitaties

BBV

0,25%

¹ De opbrengst van de hondenbelasting bouwen we volgens schema af.

² Kan beïnvloed worden door onderzoek naar het forfait voor toeristische standplaatsen

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08