Paragrafen

Wet Open Overheid (WOO)

Wat is de Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid is 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarmaking. Onder passieve openbaarmaking wordt verstaan het openbaar maken van informatie nadat hiertoe een verzoek is ingediend. Hiermee vervangt de Woo de Wob (Wet openbaarheid van bestuur)
Actieve openbaarmaking betekent dat stukken openbaar gemaakt worden binnen 14 dagen na besluitvorming. Dit gaat voor gemeenten gelden voor 11 informatiecategorieën.

Per 1 mei 2022 heeft de gemeente Buren de verplichte Woo-contactfunctionaris aangesteld. Op de gemeentelijke website www.buren.nl is informatie over de Woo, de Woo-contactfunctionaris en het indienen van een Woo-verzoek beschikbaar.

Onderdeel van de Woo is "Informatie op orde". Actief openbaar maken van stukken vereist dat de informatiehuishouding van de organisatie op orde is.

Gelet op de omvang van de Woo is de implementatietijd verdeeld over een aantal jaren:
- actieve openbaarmaking van 11 informatiecategorieën moet binnen 5 jaar zijn gerealiseerd
- op orde brengen informatiehuishouding moet binnen 8 jaar zijn uitgevoerd.

Implementatie Woo in organisatie gemeente Buren
De projectgroep Woo heeft een projectplan met uitvoeringsplan opgesteld voor de implementatie van de Woo in de organisatie.

Financiën
De implementatie van de Woo heeft veel impact op de organisatie en vergt extra inzet van mensen en middelen.
Vanuit de rijksoverheid worden gelden beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Woo.
De bijdrage voor 2022 is niet aangewend voor de implementatie van de Woo. De beschikbare gelden zijn toegevoegd aan de algemene reserve. De komende jaren ontvangt de gemeente zowel structureel als incidenteel een bijdrage voor de invoering van de Woo.

Onderdeel van de gemeentelijke bijdrage is een eventuele bijdrage voor de gemeenschappelijke regelingen (GR). De GR'en ontvangen geen eigen bijdrage voor de implementatie van de Woo. Tot op dit moment is door de GR'en waaraan de gemeente Buren deelneemt geen beroep gedaan op de bijdrage die de gemeente Buren van de rijksoverheid.

Stand van zaken
De gemeente Buren voldoet aan op dit moment aan de Woo. De gemeente Buren heeft een Woo-contactfunctionaris en de eerste verplichte categorie: Woo-verzoeken maken we actief opbaar op onze website. Hierbij maken we gebruik van de Open pub omgeving. Deze omgeving is ontwikkeld op basis van common ground uitgangspunten.
Het aantal Woo verzoeken neemt fors toe. Dit legt extra druk op de capaciteit van de ambtelijke organisatie.
Voor de uitrol van de verschillende informatiecategorieën volgen we de uitwerking van deze categorieën door de VNG.
De gemeente Buren is aangesloten op de landelijke verwijsindex voor de Woo.

Wat gaan we doen in 2024?
In 2024 gaan we de informatiecategorieën die door de VNG zijn uitgewerkt en beschikbaar zijn, toevoegen aan onze publicatie omgeving. Naast de technische implementatie vergt dit aanpassing van processen en werkwijzen in de organisatie.
Daarnaast werken we continue aan het op orde brengen van onze informatiehuishouding.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08