Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan de activiteiten die de gemeente uitvoert en is daarom mede bepalend voor de kwaliteit daarvan. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke bedrijfsvoering, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld huisvesting en automatisering indirect invloed hebben op het behalen van de gewenste doelen.

Beleid en beleidskaders
zie Bijlage: overzicht beleidskaders per programma onderdeel bedrijfsvoering

Ontwikkelingen/ risico's
Wij zien als gemeente steeds meer (complexe) taken op ons afkomen. Nieuwe en/of veranderende wetgeving op het gebied van Omgevingswet, wonen, duurzaamheid, digitalisering, informatiehuishouding, jeugd en Wmo zorgen voor extra werk. Dit geschiedt deels zonder dat hier vanuit het Rijk (financiële) middelen tegenover staan. Daarnaast zien we een arbeidsmarkt die krap is, waardoor werknemers het voor het kiezen hebben.
Ook zien wij de toenemende eisen op het gebied van digitalisering. Digitalisering is meer dan het hebben van goede systemen. Het vraagt bijvoorbeeld ook dat processen op orde eisen en om het ontwikkelen van vaardigheden. Dit naast de doorontwikkeling van kerngericht werken en onze dienstverlening.

Conclusie
Bedrijfsvoering blijft in ontwikkeling. We werken aan een continue verbetering ervan, waarbij we ons bewust zijn van onder andere de kwetsbaarheid op het gebied van ICT en de personele bezetting. We investeren in informatievoorziening, informatieveiligheid en bewustzijn om de risico’s te verminderen. We blijven ons inzetten op het binden, boeien en behouden van onze medewerkers. Graag werken we vanuit het principe van vertrouwen en in de “geest” van de wet om ruimte te geven aan de samenleving.  We voeren een gezond financieel beleid waarbij we streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ten aanzien van communicatie sluiten we in 2024 nog meer aan op de behoefte van onze inwoners, bedrijven, college en organisatie van onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08