Home

Algemeen

Inleiding
De begroting 2024-2027 is het vervolg op de kadernota 2024-2027 die u besprak op 6 juli. Deze kadernota was beleidsarm. Er was tijd nodig om inzicht te krijgen in de personele bezetting, de doorontwikkeling van de organisatie en de verhouding tussen beschikbare middelen en gestelde ambities.

De beschikbare tijd was genoeg om een eerste inschatting van de situatie te maken. Zoals beschreven in het hoofdstuk Organisatie is er in deze begroting een tijdelijke personele uitbreiding in 2024 en 2025 opgenomen. Vanaf 2026 creëren we financiële ruimte van € 250.000 voor een eventuele structurele behoefte. Ook reserveren we structureel € 500.000 voor de realisatie van ambities uit het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord gemeente Buren 2022-2026.

Met deze begroting geven we, naast de uitvoering van reguliere en wettelijke taken, een vervolg aan het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Met het vaststellen van de begroting mandateert u het college het gepresenteerde beleid voor de komende periode uit te gaan voeren. Het benodigde krediet van € 4,5 miljoen voor de geplande investeringen is hier ook onderdeel van. De grootste investeringen zijn de vernieuwbouw school in Buren en de bouw van twee gymzalen. Voor de complete lijst verwijzen we naar het meerjaren investeringsplan .

Onze gemeente bereidt zich met deze begroting voor op een groei met bescheiden bruis. Onze weerstandscapaciteit is daarbij met 3,40 uitstekend te noemen. Ook onze eigen vermogenspositie is eind 2024 met een geplande omvang van ruim € 14 miljoen gezond.

Als gemeente hebben we de verplichting een begroting vast te stellen waarvan de inkomsten en uitgaven structureel en materieel in evenwicht zijn. Dit betekent dat het saldo van de begroting 2024, na correctie van incidentele baten en lasten, positief moet zijn. Met deze begroting kunnen we constateren dat we daaraan voldoen.

Onderstaand ziet u een overzicht van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief sinds de behandeling van de kadernota. Met betrekking tot de mutaties maken we daarbij onderscheid tussen financieel technische wijzigingen, wettelijke of noodzakelijke wijzigingen en knelpunten.

In het kader van realistisch ramen creëren we met ingang van 2024 financiële ruimte voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord gemeente Buren 2022-2026. Hiervoor is een stelpost verwerkt van € 500.000 structureel. Welke ambities en tegen welke omvang we ze verwezenlijken is aan de gemeenteraad. Na de vaststelling van de begroting maken we samen met u afspraken over de aanwending van deze stelpost.

Exploitatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x €1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo na kadernota 2024-2027

346

2.944

-88

-1.736

Meicirculaire 2023

1.148

1.464

295

1.251

Resultaat kadernota 2024 inclusief meicirculaire 2023

1.494

4.408

207

-485

Mutaties begroting 2024

Eerder genomen raadsbesluiten

196

197

196

-62

Financieel technisch

765

650

589

705

Wettelijk noodzakelijk

-191

-456

-501

-209

Knelpunten (basis op orde)

-2.154

-2.024

-843

-825

Totaal mutaties begroting

-1.384

-1.633

-559

-391

Saldo begroting 2024-2027

110

2.775

-352

-876

Toelichting belangrijkste financiële ontwikkelingen

In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk welke grote mutaties er na de Kadernota 2024 zijn verwerkt. De mutaties vindt u ook terug in de afzonderlijke programma's.

Toelichting financiële ontwikkelingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Eerder genomen raadsbesluiten

Herbestemming gemeentehuis

196

197

196

- 62

Totaal eerder genomen raadsbesluiten

196

197

196

- 62

A. Financieel technisch

Salarissen

- 279

- 533

- 568

- 617

Taakmutaties algemene uitkering

181

183

171

231

Verlaging energietarieven

441

491

491

491

Hogere leges opbrengst

483

483

483

483

Diverse aanpassingen onder de € 100.000

- 61

26

12

117

Totaal financieel technisch

765

650

589

705

B. Wettelijk / noodzakelijk

Zero based budgeting (ZBB)

- 590

- 472

- 352

-18

Wijzigingen sociaal domein (Werk en inkomen)

345

295

295

295

Kostendekkendheid riolering/ begraafplaatsen

268

131

- 67

- 118

Dienstverleningsovereenkomst Regio Rivierenland

- 172

- 185

- 185

- 185

Extra handhaving Omgevingsplan

- 128

- 86

0

0

Diverse aanpassingen onder de € 100.000

86

- 139

- 192

- 183

Totaal wettelijk / noodzakelijk

- 191

- 456

- 501

- 209

C. Knelpunten

Personeel en organisatie

- 1.329

- 1.199

- 268

- 250

Uitbreiding griffie

- 75

- 75

- 75

- 75

Stelpost voor nieuwe lasten

- 500

- 500

- 500

- 500

Werkbudget Basis op orde

- 250

-250

0

0

Totaal knelpunten

- 2.154

- 2.024

- 843

- 825

Totaal financiële ontwikkelingen

- 1.384

- 1.633

- 559

- 391

Structureel meerjarenperspectief

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de gemeenteraad erop toe dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en de meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

Het structureel meerjarenperspectief is ook het toetsingskader dat de provincie gebruikt. De begroting 2024 laat een positief beeld zien. Repressief toezicht is dan van toepassing. De meerjarenbegroting is meerjarig nog niet structureel sluitend. Dit evenwicht kan hersteld worden door de septembercirculaire. Indien nodig, gaan we in aanloop naar de Kadernota 2025, met u in gesprek over het bereiken van structureel evenwicht.

Financieel meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Resultaat Kadernota 2024 (inclusief meicirculaire)

1.494

4.408

207

-485

Mutaties begroting 2024

-1.384

-1.633

-559

-391

Geraamd saldo (meerjaren)begroting 2024-2027

110

2.775

-352

-876

Correctie voor incidentele lasten

5.695

1.234

480

0

Correctie voor incidentele baten

4.641

814

492

0

Structureel resultaat begroting 2024

1.164

3.195

-364

-876

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08