Paragrafen

Lokale Heffingen

Inleiding
De opbrengsten uit de lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van onze gemeente (ongeveer 20%). In deze paragraaf laten we de ontwikkelingen van de verschillende heffingen zien.

De heffingen bestaan uit algemene heffingen en bestemmingsheffingen. Die laatste worden ook wel   retributies genoemd. De opbrengsten van de algemene heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Algemene heffingen zijn bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en verblijfsbelasting. Bij bestemmingsheffingen is er een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. Denk bij bestemmingsheffingen aan de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges.

In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij heffen een groot deel van de toegestane belastingsoorten. De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.

Beleid en beleidskaders
De gemeenteraad stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2024 gelden de volgende uitgangspunten:

  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% de kosten dekken. Dit betekent dat de begrote inkomsten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de begrote uitgaven. Wij voldoen hieraan. Bij sommige heffingen zien wij af van volledige kostendekking. Dit doen we bijvoorbeeld bij lijkbezorgingsrechten.
  • De kosten die wij maken voor een heffing en invordering van de belastingen en rechten worden verdeeld over de bestemmingsheffingen en de algemene heffingen. De verdeling is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat de meeste werkzaamheden niet specifiek voor één belastingsoort zijn, is een meer specifieke inschatting niet te maken.
  • Eventuele besluitvorming na het maken van deze begroting verwerken wij bij het opstellen van de belastingverordeningen.

De verordeningen zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen.

Ontwikkelingen/ risico's

Niet van toepassing

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08