Home

Bijlagen

Beleidskaders

Jaar vaststelling

1. Wonen, werk en recreatie

 1. Regionaal programma werklocaties 2020-2024
 2. Verordening blijverslening gemeente Buren
 3. Samen Dichtbij
 4. Nota Grondbeleid 2017 - 2020
 5. Bouwverordening gemeente Buren 2013
 6. Exploitatieverordening gemeente Buren 2005
 7. Welstandsnota 2004
 8. Verordening Starterslening
 9. Regionale Woonagenda
  1. Woningprogramma 2020 - 2030
  2. Nota Kostenverhaal 2020
  3. Beleidsregels bestemmingsplanafwijkingen
  4. Beleidsregels voor ruimtelijke plannen waarbij de Raad geen besluit hoeft te nemen
  5. Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen
  6. Legesverordening 2022 met tarieventabel 2023 gemeente Buren
  7. Verordening verblijfsbelasting gemeente Buren
  8. Beleidsregels categorieën van gevallen
  9. Archeologiebeleid 'In de bodem van Buren

2020
2019
2018
2017
2017
2015
2013
2015
2004
2021
2020
2023
2022
2018
2023
2023
2023
2023

2. Fysieke leefomgeving

 1. Klimaatvisie Buren
 2. Regionale Energie Strategie
 3. Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit
 4. Beleidskaders zon, wind en laadpalen
 5. Integraal overzicht beheerplannen
 6. Artistieke objecten
 7. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan
 8. Begraafplaatsenbeleid
 9. Actualisatie Speeltuinenbeleid
 10. Startnotitie Omgevingswet
 11. Startnotitie Duurzaamheid
 12. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
 13. Revolverend fonds energiebesparende maatregelen voor verenigingen en stichtingen 2015 - 2024
 14. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Buren
 15. VAB beleid 2017
 16. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren
 17. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Buren
 18. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Buren  
 19. Beleidsnota groen- en reststroken
 20. Beleidsnota laadpalen gemeente Buren
 21. Beleidsregel openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen gemeente Buren
 22. Ruimtelijke kaders Zon en Wind
 23. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren
 24. Verordening rioolheffing gemeente Buren
 25. Beleidskaders voor plaatsing van kleine windmolens in Buren

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2013
2016

2016

2017
2018
2010
2009
2019
2021
2021
2021
2023
2023
2023

3. Sociaal domein

4. Sport, cultuur en onderwijs

 1. Nota onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022
 2. Burense Visie op het kind
 3. Subsidieverordening Basisbibliotheek 2021 gemeente Buren
 4. Subsidieregeling kerncontactpersoon sociaal domein gemeente Buren 2022
 5. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Buren 2022
 6. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren 2021
 7. Spelregels uitvoeringsbudget sport- en beweegakkoord Buren 2022
 8. Beleidsregels KDV+ en BSO+ gemeente Buren 2023
 9. Erfgoedverordening
 10. Subsidieverordening monumenten Buren
 11. Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0

2019
2017
2021
2022
2022
2021
2022
2023
2021
2015
2022

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

 1. Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
 2. Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
 3. Regionaal crisisprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
 4. Nota Verbonden Partijen
 5. Toekomstvisie 2030
 6. Coalitieakkoord
 7. Bestuurlijke richting Buren
 8. Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
 9. Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
 10. Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Buren
 11. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren
 12. Verordening elektronische kennisgeving Buren
 13. Archiefverordening
 14. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Buren
 15. Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Buren
 16. Preventie- en handhavingsplan gemeente Buren 2017-2020 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet
 17. Verordening onderscheidingen gemeente Bure n
 18. Verordening winkeltijden Buren
 19. Klachtenregeling Buren
 20. Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 gemeente Buren
 21. Reglement van orde gemeenteraad Buren
 22. Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 Buren
 23. Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2022
 24. Inspraak- en participatieverordening Buren
 25. Verordening collegeonderzoek van de gemeente Buren
 26. Verordening commissie bezwaarschriften
 27. Verordening externe klachtbehandeling (ombudscommissie)
 28. Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie
 29. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 30. Beleidsregels Wet Bibob 2023
 31. Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad gemeente Buren 2023
 32. Beleidsregels aanpak hinder door dieren 2023
 33. Beleidsregels verlenen ontheffing metaaldetectorverbod
 34. Subsidieregeling gemeente Buren 2023
 35. VTH-beleidskader Rivierenland 2022-2025

2023
2019
2019
2020
2011
2020
2017
2012
2011
2011
2014
2015
2016
2016
2016
2017

2017
2018
2018
2019
2019
2020
2023
2011
2011
2008
2005
2011
2002
2023
2023
2023
2023
2023
2023

6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

 1. Diverse verordeningen belastingen en leges (link naar paragraaf)
 2. I&A plan 2020-2024
 3. Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
 4. Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)

5.   Financiële verordening art. 212 Gemeente Buren
6.   Nota garantstellingen en leningen
7.   Nota reserves en voorzieningen
8.   Nota verbonden partijen
9.   Nota waardering- en afschrijvingsbeleid
10.  Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid
11.  Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Buren 2016
12.  Treasurystatuut gemeente Buren 2018
13.  Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023-2026
14.  Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Buren 2010
15.  Nota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2023-2026 gemeente Buren
16.  Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Buren
17.  Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Buren

2020
2012
2011
2023
2020
2020
2020
2019
2014
2016
2018
2023
2010
2023
2023
2023

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08