Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding
Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van woningbouw, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie, beleidsnota’s en bestemmingsplannen. In deze paragraaf gaan we in op de lopende bouwgrondexploitaties, de realisatie hiervan, de prognose van de te verwachten resultaten, bijbehorende reserves en voorzieningen en de stand van zaken rondom vennootschapsbelasting.

Beleid(skaders)
In de nota grondbeleid staan de kaders waarbinnen wij het grondbeleid uitvoeren. Wanneer initiatieven van derden passen binnen het beleid, werken wij hier aan mee. In de structuurvisie, de omgevingsvisie en het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) hebben wij daarvoor voorwaarden opgenomen. De gemeente heeft bij plannen van derden een faciliterende rol en sluit een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld. In de gemeentelijke structuurvisie, de Omgevingsvisie en het Woonprogramma 2020-2030 staan uitwerkingskaders beschreven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het grondprijsbeleid werken wij uit in een grondprijzenbrief.

De uitgifte van grond gaat via een:

 • eigendomsoverdracht;
 • erfpacht (voor bedrijventerreinen en beperkt mogelijk voor woningbouw);
 • pacht;
 • ingebruikgeving;
 • verhuur.

Beleidskaders:

 • Nota grondbeleid 2017 - 2020
 • Nota Kostenverhaal 2020
 • Grondprijzenbrief
 • Omgevingsvisie
 • Woningprogramma 2020-2030
 • Beleidsnotitie Grondprijsbeleid Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Beleidsnotitie Verkaveling Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Notitie Bouwen voor behoefte
 • Regionaal Programma Werklocaties 2020
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Omgevingswet 2024

Externe ontwikkelingen

 • Naast de verschillende particuliere ontwikkelingen is er nog één grondexploitatie die door ons wordt uitgevoerd. Dit is het bedrijventerrein Doejenburg II.
 • De grondexploitatie Teisterbant Kerk-Avezaath is met een batig resultaat door de raad afgesloten per 30 mei 2023.
 • Zoals in het woningprogramma 2020-2030 te lezen is, staat de gemeente voor de uitdaging om de komende tien jaar ongeveer 1.400 woningen te bouwen. De doelstelling is om de komende vier jaar ongeveer 600 woningen te bouwen. Om aan deze doelstelling te voldoen moeten enkele grote particuliere ontwikkelingen worden opgepakt.

Risico's
Wij hebben één actieve grondexploitatie: bedrijventerrein Doejenburg II.

We verwachten deze grondexploitatie met een tekort af te sluiten. Voor dit voorzienbare tekort is in de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen. Het voorzienbare tekort is echter wel iets lager dan het jaar ervoor.

Mogelijke risico's zijn:

 • meerwerk bij de uitvoering van bouw- en woonrijp maken en sloopwerkzaamheden;
 • meerkosten voor bodemsanering;
 • tegenvallende verkopen en;
 • meerkosten planbegeleiding door uitloop van het project.

Conclusie
Het voorzienbare tekort op onze actieve grondexploitatie bedraagt ongeveer € 7,2 miljoen. Hiervoor is een voorziening getroffen. Door onze organisatie wordt actief gestuurd op de geplande cashflow en voortgang binnen het project om zowel de programmatische als financiële resultaten binnen de vastgestelde kaders te realiseren.  

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08